Leveringsvoorwaarden & GDPR AVG

LEVERINGSVOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de firma 2Install hierna te noemen Leverancier, gevestigd en kantoorhoudende te Voorthuizen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harderwijk. 1. ALGEMEEN
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan; iedere (rechts)persoon, die met Leverancier een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
2. AANBIEDINGEN
Alle door Leverancier gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Leverancier en moeten op eerste verzoek aan Leverancier worden terug gezonden. Zij mogen zonder toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Leverancier niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door Leverancier zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
3. OVEREENKOMST
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Leverancier dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Leverancier slechts indien deze door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 dagen. Elke overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan kan worden. Leverancier is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk acht, dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan Leverancier verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform verstrekte prijsopgaven.
4. PRIJZEN
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Leverancier:
- gebaseerd op levering af magazijn Leverancier of andere opslagplaats. Vrachtkosten worden te allen tijde in rekening gebracht.
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
- exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading.
- vermeld in de Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
- bij orders met een totale waarde van minder dan euro 1000,00 (excl. BTW) wordt euro 25,00 als orderkosten in rekening gebracht.
- alle goederen zijn tijdens binnenlands vervoer door onze transport verzekering gedekt tot aan het afleveringsadres. Bij buitenlands transport reizen de goederen voor risico en verantwoording van de wederpartij.
- in geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Leverancier gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
5. ANNULERING
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 20% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.
Een uitzondering hierop zijn de producten trainingen en cursussen. Indien de deelnemer(s) na het bevestigen van de cursusdatum niet verschijnt (verschijnen), is de verplichting ontstaan tot volledige betaling. Het volgen op een latere datum ingeval van niet verschijnen is in overleg mogelijk, maar wordt uitsluitend gezien als service. Hieruit kan geen enkel recht uit worden onttrokken.
6. LEVERING
Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Leverancier met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Leverancier dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig dient te zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleverantie), welke Leverancier afzonderlijk kan factureren.
Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
7. TRANSPORT/RISICO
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Leverancier is verstrekt, door Leverancier als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/de verzending, wordt uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard voor de meerdere kosten te zullen zorgdragen. Op verzoek van Leverancier dient dit schriftelijk bevestigd te worden. Tenzij anders overeengekomen wordt geen emballage in rekening gebracht en worden verpakkingsmaterialen niet terug genomen.
8. OVERMACHT
Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan:
elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbindende gevolgen.
Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voor dat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
9. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle tekeningen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven onvervreemdbaar het eigendom van Leverancier, evenals het recht om daar gebruik van te maken.
Wederpartij garandeert Leverancier te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, Leverancier niet in strijd zal brengen met de wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Wederpartij vrijwaart Leverancier volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Leverancier geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de eerder in dit hoofdstuk genoemde garantie.
10. AANSPRAKELIJKHEID
Leverancier sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet is geregeld. De aansprakelijkheid van Leverancier zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel personen, zowel bij wederpartij als bij derden. In ieder geval is Leverancier niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van de geleverde goederen of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Door enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens wederpartij, is Leverancier gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van de schadevergoeding ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel enigerlei andere oorzaak.
11. RECLAMES
Eventuele reclames worden door Leverancier slechts in behandeling genomen indien zij Leverancier rechtstreeks, binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie of gezonden facturen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, onder door Leverancier te bepalen voorwaarden.
12. GARANTIE
Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Leverancier 6 maanden garantie m.b.t. de door Leverancier geleverde producten. De garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of verbruik onderhavige onderdelen van het geleverde. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door Leverancier niet langer garantie verleend, dan deze leverancier aan Leverancier verleent. De garantie vervalt indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
De garantie vervalt eveneens indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
Vervangt Leverancier ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Leverancier.
Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Geleverde goederen blijven eigendom van Leverancier, tot het moment waarop al onze krachtens deze overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Leverancier gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laat Leverancier recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Leverancier op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
14. BETALING
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door Leverancier aangewezen bankrekening te geschieden.
De bankkosten zijn voor de wederpartij. De op de bankafschriften van Leverancier aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Leverancier gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
15. RENTE EN KOSTEN
Indien betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door wederpartij verschuldigde bedrag.
16. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, door Leverancier gedaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17. GESCHILLEN
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Leverancier beslist.
18. SLOTBEPALING
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Leverancier en wederpartij. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepalingen daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen. (C) 2Install 1998-2018 v.003

GDPR AVG
GDPR General Data Protection Regulation
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 2Install, gevestigd aan de Hunnenweg 7 te Voorthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.2install.nl; support@2install .nl; 00-31-342-423420 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
2Install verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt.
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Firma data
Firmanaam
K.v.K. nummer
BTW nummer
Adresgegevens
Telefoonnummers
E-mailadres
Contact persoon data
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Alleen bij het volgen van een cursus voor het certificaat
Geboortedatum
Geboorteplaats
2. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@2install .nl, dan verwijderen wij deze informatie.
3. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
2Install verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U offerte aanvraag
- U verzoek voor informatie
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- 2Install verwerkt ook persoonsgege- vens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
4. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
2Install neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen. Zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 2Install) tussen zit. 2Install gebruikt de volgende computer programma's:
- Website met Webshop
- Boekhoud programma
- Klanten database
- Cursus certificaat database
- Tekst verwerking
- Spreadsheet
5. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
2Install bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens voor een zakelijke relatie en de cursus certificaat database wegens de verplichte traceerbaarheid van de opleidingscertificaten.
6. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
2Install gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
7. GEGEVENS INZIEN AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoons- gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2Install en heeft U het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@2install .nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
2Install wil U er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
8. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
2Install neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De data wordt AES Encrypted, paswoord beveiligd en lokaal opgeslagen.
9. CONTACT OVER PERSOONSGEGEVENS
Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@2install .nl. (C) 2Install 2018 v.001